STATUT

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Bike Planet”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bruno Beninga oraz Emila Makutynowicza, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Piotra Malinowskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. repertorium A numer 1.221/2013.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną .

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Karpacz, województwo Dolnośląskie.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, posiadać oddziały za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

 1. Fundacja posiada własne logo i używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym na jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanowiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym Fundacji.

§7

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, a także działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dobroczynności, w szczególności:

 1. Wytyczanie, budowa, konserwacja, zabezpieczanie i znakowanie ścieżek i tras rowerowych
 2. Organizacja imprez rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 3. Wspieranie młodych talentów kolarskich
 4. Promocja Karpacza jako centrum górskiej turystyki rowerowej.
 5. Propagowanie walorów turystycznych i krajoznawczych Sudetów.
 6. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki
 7. Edukacja ekologiczna, ochrona i promocja zdrowia.
 8. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk kolarskich oraz wyczynowych sportowców
 9. Organizacja imprez sportowych w celu promocji miasta Karpacza oraz kolarstwa

§10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową oraz instytucjami i organizacjami społecznymi oraz z biznesem w zakresie objętym statutem.
 2. Powołanie do życia programu „Karpacz miasto przyjazne rowerom” – sieć oznakowanych i wielopoziomowych tras rowerowych wraz z infrastrukturą dodatkową
 3. Tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych w zakresie kolarstwa
 4. Organizowanie warsztatów z zakresu gospodarowania czasu wolnego, ekologii, zasad pierwszej pomocy, bezpiecznego poruszania się po górach
 5. Współpracę z firmami zainteresowanymi turystyką rowerową i aktywnym wypoczynkiem.
 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
 7. Stworzenie w jednej z okolicznych dla miasta Karpacz stacji narciarskiej, profesjonalnego bike parku

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1050 (jeden tysiąc piędziesiąt złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne dochody i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizny, spadki od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych, zapisy, dotacji i subwencje od osób prawnych i nieposiadających osobowości prawnej,
 2. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. inne przysporzenie majątkowe, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzypaństwowych i międzynarodowych,
 4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
 5. dochody z operacji finansowych,
 6. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
 7. wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

§14

Majątek Fundacji i uzyskiwane przez niego dochody, a także dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych. Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób trzecich.

§15

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2.W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. 3.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział 4. Organy Fundacji i nadzór wewnętrzny

§16

Organami fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji.

Rozdział 4a. Rada Fundacji

§17

 1. Rada fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do dziesięciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy.
 4. Członkowie pierwszego składu Rady i Przewodniczącego Rady powołują fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuję swą decyzję Rada.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stounku pracy.
 8. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.
 9. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi swoje uprawnienia na określony czas lub w określonym zakresie.
 11. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać nagrodzenie za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady lub Zarządu. Po otrzymaniu wniosku Przewodniczącego zwołuje posiedzenie w najbliższym możliwym terminie, jeśli wnioskodawca nie wskazał późniejszego terminu posiedzenia.
 3. Na posiedzenie Przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku obrad, członków Rady, Zarządu i pełnomocników Fundacji.
 4. Porządek obrad proponowany przez Przewodniczącego może być rozszerzony uchwałą Rady.
 5. Rada Fundacji podejmuję decyzję w formie uchwał, zwykłą większością osób w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady wymagają uchwały dotyczące: -powołanie członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, -powołania i odwołania Prezesa i członków Zarządu -zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji.
 7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i protokolant. Protokół przedstawia się Radzie do akceptacji na następnym posiedzeniu.
 8. W sprawach mniejszej wagi lub nie cierpiących zwłoki Przewodniczący może poddać pod głosowanie projekt uchwały drogą korespondencyjną, przedstawiając jego treść, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Rady uprawnionym do głosowania i wyznaczając odpowiedni termin do zajęcia stanowiska. Postanowienia ust. 3,5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.
 9. Zarząd zapewnia biurową obsługę prac Rady.

§19

Do zadań Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
 3. uchwalenie zaleceń co do kierunków działalności Fundacji,
 4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 6. ocena programu działania Zarządu na przyszły rok,
 7. nadzór nad działalnością Fundacji,
 8. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji i kontroli ksiąg rachunkowych,
 9. podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu decyzji o zmianie statuty, połączaniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 10. uchwalanie regulaminów pracy Rady,

§20

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelakich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
 3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,

Rozdział 4b. Zarząd Fundacji

§21

 1. Zarząd składa się od jednego do pięciu osób powołanych przez Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu
 3. Członków pierwszego składu Zarządu i Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Zarząd powołany jest na czteroletnią kadencję. Jeśli z upływem kadencji nowy skład osobowi Zarządu nie jest powiłany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w skłądzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego zarządu.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej jak jedną kadencję.
 6. Członkiem Zarządu mogą być Fundatorzy.

§22

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skupet zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
 2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd, jeżeli narusza on prawo lub niniejszy statut albo działa na szkodę Fundacji. W razie potrzeby Rada może tymczasowo powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Fundacji innej osobie do czasu powołania nowego Prezesa.

§23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem,
 4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundaci,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
 9. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz połączenia lub likwidacji Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,

§24

Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, wymagają uchwały dotyczące:

 1. powołania pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 2. zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej czterech tysięcy złotych,
 3. nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym przyznanie stypendium
 4. zwrot wydatków członkowi organu Fundacji wykonującemu swoją funkcję honorowo (§ 17 ust.13)

Posiedzenia zarządu dobywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§25

Składanie oświadczeń woli za Fundację może każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§26

 1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji. Wynagrodzenie członka Zarządu określa Rada Fundacji w drodze uchwały.
 3. Rada Fundacji może przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.

Rozdział 5. Działalność gospodarcza

§27

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zaś dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.

Rozdział 6. Połączenie z inną fundacją

§29

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.

Rozdział 7. Likwidacja Fundacji

§30

 1. Fundacja ulega likwidacji z przyczyn określonych w przepisach prawa.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
 3. Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
 4. Stawiając Fundację w stan likwidacji, Rada Fundacji wyznacza likwidatora.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.